ارتباط با ما


 
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، دانشکده حقوق
  • صندوق پستی: 1411-139
  • تلفن: 82883650
  • دورنگار: 82883617
  • Website: Law.modares.ac.ir