حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


خسرو خواجه
معاون پژوهشی


مهرداد بهمنش
معاون آموزشی


پرویز عبدالمالكی

مدیران گروه‌ها


بيوشيمی


صادق حسن نیا
بيوفيزيك


سید شهریار عرب
علوم گياهی


فائزه قناتی
ژنتيك


بهرام محمدسلطانی ورنوسفادرانی
ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)


مریم نیكخواه