زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسن زارع مایوان اکولوژی دانشیار فیزیولوژی گیاهی همزیستی های میکوریز ارزش گذاری اقتصادی
فاطمه زرین کمر تکوین دانشیار فیزیولوژی گیاهی آلودگی های نفتی وفلزات سنگین گیاهان دارویی
محسن شریفی فیزیولوژی دانشیار فیزیولوژی گیاهی متابولیت های ثانویه فیزیولوژی همزیستی
فائزه قناتی فیزیولوژی دانشیار فیزیولوژی گیاهی مکانیسم استرسهای اکسیداتیو اثرات میدانهای مغناطیسی وامواج الکترومغناطیسی
شاهرخ کاظم پوراوصالو سیستماتیک گیاهی استاد فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک مولکولی فلورستیک و گرده شناسی