زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
شاهرخ کاظم پوراوصالو سیستماتیک استاد زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک سیستماتیک مولکولی گیاهی فلوریستیک و گرده شناسی
محسن شریفی فیزیولوژی دانشیار زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک متابولیتهای ثانویه فیزیولوژی همزیستی
فاطمه زرین کمر تکوین دانشیار زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک تکوین با مبانی سلولی مولکولی و سلولهای بنیادی گیاهان دارویی گیاه پالایی
فائزه قناتی فیزیولوژی استاد زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک مکانیسم استرسهای اکسیداتیو وبیوتکنولوژی متابولیتهای ثانویه اثرات میدانهای و امواج الکترو مغناطیسی
حسن زارع مایوان اکولوژی دانشیار زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک همزیستی میکوریز ارزش گذاری اقتصادی
فاطمه زرین کمر تکوین دانشیار زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی آلودگیهای نفتی و فلزات سنگین آناتومی گیاهان دارویی
محسن شریفی فیزیولوژی دانشیار زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی متابولیت های ثانویه فیزیولوژی همزیستی
فائزه قناتی فیزیولوژی استاد زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی مکانیسم استرسهای اکسیداتیو و بیوتکنولوژی متابولیتهای ثانویه اثرات میدانهای و امواج الکترو مغناطیسی
حسن زارع مایوان اکولوژی دانشیار زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی همزیستی های میکوریز ارزش گذاری اقتصادی
شاهرخ کاظم پوراوصالو سیستماتیک گیاهی استاد زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی سیستماتیک مولکولی فلورستیک و گرده شناسی