زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
صادق باباشاه ژنتیك مولكولی استادیار ژنتیك مولكولی مطالعه نقش اگزوزومهای مشتق از سلولهای بنیادی در تنظیم میکرو محیط توموری بررسی نقش RNA های تنظیمی در مسیرهای سیگنالینگ سرطان
بهرام محمدسلطانی ورنوسفادرانی ژنتیك مولكولی دانشیار ژنتیك مولكولی کشف و نقش mi RNA ها در سرطانها کشف و نقش non-coding RNA ها در تمایز سلولهای بنیادی به سلولهای قلبی
سیدجواد مولی ژنتیك مولكولی استاد ژنتیك مولكولی Long non-coding RNA microRNA, تعیین تغییرات بیانی microRNA ها وnon-coding RNA ها در سرطانهای پستان و ریه
مهرداد بهمنش ژنتیك انسانی – مولکولی استاد ژنتیك مولكولی کاربرد پزشکی فردی در بیماریهای ژنتیکی و سرطان Personalized-medicine ارتباط سیستم ترمیم DNA و تغییرات اپی ژنتیکی در بیماریها
مجید صادقی زاده - ژنتیك مولكولی - ویروس مولکولی استاد ژنتیك مولكولی مطالعات مولکولی جهت درمان انواع بیمارهای سرطانی توسط داروی نانوکورکومین کاربرد تکنیک phage-display جهت تولید پپتیدهای درمانی