زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مجید صادقی زاده ژنتیک مولکولی-ویروس مولکولی استاد زیست شناسی-ژنتیک مولکولی مطالعات مولکولی جهت درمان انواع بیمارهای سرطانی توسط داروی نانوکورکومین کاربرد تکنیک phage-display جهت تولید پپتیدهای درمانی
مهرداد بهمنش ژنتیک انسانی-مولکولی دانشیار زیست شناسی-ژنتیک مولکولی کاربرد پزشکی فردی در بیماری های ژنتیکی و سرطانPersonalized-medicine ارتباط سیستم ترمیم DNA و تغییرات اپی ژنتیکی در بیماریها
سیدجواد مولی ژنتیک مولکولی استاد زیست شناسی-ژنتیک مولکولی long non-coding RNA microRNA تعیین تغییرات بیانی microRNA ها و non-coding RNA ها در سرطان های پستان و ریه
بهرام محمدسلطانی ورنوسفادرانی ژنتیک مولکولی دانشیار زیست شناسی-ژنتیک مولکولی کشف و نقش mi RNA ها در سرطان ها کشف ونقش non-coding RNA ها در تمایز سلولهای بنیادی به سلولهای قلبی
صادق باباشاه ژنتیک مولکولی استادیار زیست شناسی-ژنتیک مولکولی مطالعه نقش اگزوزومهای مشتق از سلولهای بنیادی در تنظیم میکرو محیط توموری بررسی نقش RNA های تنظیمی در مسیرهای سیگنالینگ سرطان