زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسین نادری منش بیوفیزیک استاد بیوفیزیک ساختار و مهندسی ماکرومولکولها(پروتئین) پروتیومیکس-بیوفیزیک سلولی (سلولهای بنیادی) تعیین ساختار فضایی باNMR-X-ray
بیژن رنجبر بیوفیزیک استاد بیوفیزیک مطالعات ساختاری وعملکردی ماکرومولکولهای حیاتی نانوبیوتکنولوژی
پرویز عبدالمالکی بیوفیزیک دانشیار بیوفیزیک بیوالکترومغناطیس بیوفیزیک محاسباتی
سیدشهریار عرب بیوفیزیک استادیار بیوفیزیک بیوانفورماتیک ساختاری طراحی پروتئین وپپتید
مجید تقدیر بیوفیزیک استادیار بیوفیزیک طراحی پپتیدهای دارویی و بیوفیزیک محاسباتی شبیه سازی بافت های مصنوعی
جواد ظهیری بیوفیزیک استادیار بیوفیزیک سیستم بیولوژی یادگیری ماشین