زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
بهاره دبیر منش بیوشیمی استادیار بیوشیمی پروتئین های آمیلوییدی و بیوسنسور تشخیصی آنها بیومارکر بیماری های عصبی و روش های درمانی بر پایه miRNA، پروتئین ها و پپتیدها
فرنگیس عطایی بیوشیمی استادیار بیوشیمی مطالعه مسیرهای سیگنالینگ مرگ سلولی بیوشیمی پروتئین و طراحی سنسور جهت بررسی میانکنش ها
منوچهر میرشاهی بیوشیمی دانشیار بیوشیمی آنتی بادی های منوکلونال در تشخیص و درمان فیبرینولیز و سرطان
صادق حسن نیا بیوشیمی دانشیار بیوشیمی مهندسی بافت: طراحی، ساخت و تثبیت پپتیدها و پروتئین ها در داربست های طبیعی و سنتتیک آگونیست های رشد و تمایز سلولی بر پایه نانوبادی ها
رضا حسن ساجدی بیوشیمی دانشیار بیوشیمی بیوسنسورهای سلولی بر پایه فتو پروتئین های مهندسی شده و نقاط کوآنتومی مسیر پیام رسانی فاکتورهای رشد
خسرو خواجه بیوشیمی استاد بیوشیمی مطالعات پروتئومیکس در بیماری ها و فرآیندهای زیستی تکنولوژی آنزیم و رابطه فعالیت- پایداری در آنزیم ها
سامان حسینخانی بیوشیمی استاد بیوشیمی مهندسی پروتئین در لوسیفرازها تمایز و مرگ در سلول های بنیادی