زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
خسرو خواجه بیوشیمی استاد بیوشیمی مطالعات پروتئومیکس در بیماری ها وفرآیندهای زیستی تکنولوژی آنزیم ورابطه فعالیت - پایداری در آنزیم ها
سامان حسینخانی بیوشیمی استاد بیوشیمی مهندسی پروتئین در لوسیفرازها تمایز ومرگ در سلولهای بنیادی
رضا حسن ساجدی بیوشیمی دانشیار بیوشیمی بیوسنسورهای سلولی برپایه فتوپروتئین های مهندسی شده ونقاط کوآنتومی مسیر پیام رسانی فاکتورهای رشد
صادق حسن نیا بیوشیمی دانشیار بیوشیمی مهندسی بافت: طراحی ،ساخت و تثبیت پپتیدها وپروتئین ها در داربست های طبیعی وسنتتیک آگونیست های رشد وتمایز سلولی بر پایه نانوبادی ها
منوچهر میرشاهی بیوشیمی دانشیار بیوشیمی آنتی بادی های منوکلونال در تشخیص و درمان فیبرینولیز و سرطان
فرنگیس عطایی بیوشیمی استادیار بیوشیمی مطالعه مسیرهای سیگنالینگ مرگ سلولی بیوشیمی پروتئین و طراحی سنسور جهت بررسی میانکنش ها
بهاره دبیر منش بیوشیمی استادیار بیوشیمی پروتئین های آمیلوییدی وبیوسنسور تشخیصی آنها بیومارکر بیماری های عصبی وروش های درمانی برپایه miRNA، پروتئین ها و پپتیدها