آزمایشگاه‌ها


 

ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 متابولیسم و فیزیولوژی مولکولی دکتر مظفر شریفی      
2 بیوشیمی و فیزیولوژی سلولی دکتر فائزه قناتی      
3 تکوین و آناتومی گیاهی دکتر فاطمه زرین کمر      
4 اکولوژی گیاهی دکتر حسن زارع مایوان      
5 سیستماتیک مولکولی دکتر شاهرخ کاظم پور اصالو