آزمایشگاه‌ها


 

ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 ژنتیک مولکولی1 دکتر بهرام محمد سلطانی 4402    
2 ژنتیک مولکولی2 دکتر سید جواد مولی 4407    
3 ژنتیک انسانی دکتر مهرداد بهمنش 4403    
4 ژنتیک1   4401    
5 ژنتیک2   4404    
6 کشت سلول   4406    
7 مهندسی ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی دکتر مجید صادقی زاده 4408