آزمایشگاه‌ها


 

ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آنزیم شناسی دکتر خسرو خواجه 3428 ط 1 - ض شرقی 4107
2 بیولو مینسانس دکتر سامان حسینخانی 4460
4483
ط 1 - ض شرقی 4102
4110
3 مونو کلونال آنتی بادی دکتر منوچهر میر شاهی      
4 بیوشیمی و بیوتکنولوژی پروتئین دکتر رضا حسن ساجدی      
5 انتقال دارو دکتر صادق حسن نیا